Auto in beslag genomen vanwege openstaande boetes

Is de auto in beslag genomen vanwege openstaande boetes bij het CJIB, dan is dat juridisch geen inbeslagneming, maar heet dat ‘buitengebruikstelling van een auto’.

Wanneer auto buiten gebruik gesteld?

Buitengebruikstelling is een dwangmiddel in de WAHV dat gebruikt wordt om iemand te bewegen om zijn openstaande boetes te betalen. Ook bij een eerste boete kan een auto buiten gebruik worden gesteld. Wel moet eerst het aanmaningstraject volledig zijn doorlopen.

Grondslag beslag auto

De buitengebruikstelling van een auto is geregeld in artikel 28b Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV):

“Indien niet of niet volledig verhaal overeenkomstig de artikelen 26 en 27 heeft plaatsgevonden, kan de officier van justitie bij het arrondissementsparket Noord-Nederland het voertuig waarmee de gedraging heeft plaatsgevonden buiten gebruik stellen of, indien dit voertuig niet wordt aangetroffen, een soortgelijk voertuig waarover degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd, vermag te beschikken. De officier kan tot uiterlijk vijf jaar nadat de opgelegde administratieve sanctie onherroepelijk is geworden van zijn bevoegdheid gebruik maken. De buitengebruikstelling duurt ten hoogste vier weken.”

Terugvorderen auto

Alleen via een kort geding kunt u proberen om het voertuig tussentijds terug te krijgen. Of dat kans van slagen heeft, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Wanneer de auto eigendom is en op naam staat van de persoon die de boetes heeft openstaan bij het CJIB is de kans op teruggave klein. In dat geval wordt de auto pas teruggegeven na betaling van  de kosten van overbrenging en bewaring, als ook de openstaande boetes

Is dat auto van een ander dan de wanbetaler, dan is het afhankelijk  van de vraag of de wanbetaler over de auto vermocht te beschikken. Van de term ‘vermag te beschikken’ is in ieder geval sprake wanneer de betrokkene als bestuurder van een soortgelijk voertuig van een derde wordt aangetroffen of als de betrokkene als huisgenoot van de eigenaar van een auto de mogelijkheid heeft om die auto te gebruiken.

> Meer informatie buitengebruikstelling auto

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden