Veelgestelde vragen bij beslag in het strafrecht

Wanneer de politie in het strafrecht goederen van u in beslag neemt, wilt u deze uiteraard zo snel mogelijk terug. Wij krijgen regelmatig vragen over het beslag in het strafrecht en de mogelijkheden om in beslag genomen goederen weer terug te krijgen. De veelgestelde vragen zullen wij voor u op een rijtje zetten en beantwoorden.

1. Wat is het verschil tussen een 94 en 94a Sv. beslag?

In art. 94 Sv. worden de gevallen opgesomd waarin voorwerpen in beslag genomen kunnen worden:
– Waarheidsvinding
– Wederrechtelijk voordeel aantonen
– Verbeurd verklaren
– Onttrekking aan het verkeer.

Dit noemen we ook wel het klassiek beslag.

Art. 94a Sv. biedt de grondslag voor het leggen van conservatoir beslag. Conservatoir beslag is een strafrechtelijk beslag zodat de uiteindelijke boete of ontnemingsmaatregel verhaald kan worden.

2. Wat kunt u doen om in beslag genomen goederen terug te krijgen?

In eerste instantie is het aan de officier van justitie om te oordelen over het voortduren van het beslag in het belang van strafvordering. Indien dit belang niet meer aanwezig is, beëindigt hij het beslag en geeft hij het voorwerp terug aan de rechthebbende.

Indien u het voorwerp zo spoedig mogelijk terug wenst, is het mogelijk om een klaagschrift in te dienen ex. artikel 552a Sv. Met die klaagschrift kunt u zich beklagen over de inbeslagneming en over het uitblijven van een last tot teruggave door de officier van justitie.

3. Wat is de maatstaf voor de beoordeling van een klaagschrift tegen een beslag ex art. 94 Sv.?

De vraag die beantwoord dient te worden door de rechter, naar aanleiding van het klaagschrift, is of het in beslag genomen goed nog noodzakelijk is voor het onderzoek van de politie. Met andere woorden: is het in beslag genomen goed nog noodzakelijk om de waarheid aan het licht te brengen? Daarnaast dient de rechter in te schatten of de uiteindelijke strafrechter het in beslag genomen goed zal onttrekken aan het verkeer of verbeurd zal verklaren.

4. Wat is de maatstaf voor de beoordeling van een klaagschrift tegen een beslag ex art. 94a Sv.?

De rechter dient, naar aanleiding van het klaagschrift, te beoordelen hoe waarschijnlijk het is dat de uiteindelijke strafrechter een boete of een verplichting tot betaling van een geldbedrag ter ontneming van het wederrechtelijk gekregen voordeel zal opleggen. Met andere woorden: Is het in beslag genomen goed noodzakelijk voor de eventuele toekomstige boete of ontnemingsvordering?

Daarnaast kan van een beslag ex. art 94a Sv alleen sprake zijn indien er sprake is van een misdrijf waarop een boete van categorie 5 of hoger staat gesteld.

5. Wanneer heeft een artikel 94 Sv. beslag de meeste kans van slagen?

Een artikel 94 Sv. beslag heeft de meeste kans van slagen indien het in beslag genomen goed niet meer noodzakelijk is voor het onderzoek van de politie. Daarnaast heeft het klaagschrift de grootste kans van slagen als het in beslag genomen goed niet vatbaar is voor onttrekking aan het verkeer of voor verbeurdverklaring. Onttrekking aan het verkeer is mogelijk wanneer de goederen illegaal zijn (wapens, drugs, etc.). Verbeurdverklaring kan wanneer het goed is gebruikt bij het misdrijf of door het misdrijf is verkregen.

6. Waarom heeft het indienen van een klaagschrift zin?

Er zijn twee redenen waarom het indienen van een klaagschrift zin heeft. Ten eerste zal door het klaagschrift een raadkamerzitting ingepland worden. De rechter wordt dan verzocht te onderzoeken of het in beslag genomen goed teruggegeven dient te worden aan de belanghebbende. Daarnaast werkt het klaagschrift door op de officier van justitie. Het indienen van een klaagschrift zet druk op de officier van justitie omdat deze eerder geneigd zal zijn om de in beslag genomen goederen terug te geven.

7. Hoe lang duurt het voordat u uw goederen terugkrijgt?

Dat verschilt. Het indienen van een klaagschrift zet ook druk op de officier van justitie die eerder geneigd zal zijn om de in beslag genomen goederen aan u terug te geven. U kunt de goederen dan vrij snel na het indienen van het klaagschrift terug hebben. Indien de officier van justitie het beslag echter handhaaft, moet de rechter zich over het beslag uitlaten in de klaagschriftprocedure. Die duurt gemiddeld 3 maanden.

8. Hoe kunt u een klaagschrift indienen?

Het is belangrijk dat u een gespecialiseerde advocaat inschakelt voor het indienen van een klaagschrift zodat u zeker weet dat het beklag goed wordt onderbouwd en de juiste verweren bevat. Het klaagschrift wordt bij akte ter griffie van de rechtbank ingediend.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden