Belanghebbende in klaagschriftprocedure 552a Sv.

Belanghebbende in de zin van art. 552a Sv is degene wiens belang door de inbeslagneming of het gebruik van het inbeslaggenomen voorwerp in het geding is.

 • degene onder wie het voorwerp in beslag is genomen,
 • een ieder die enig recht op het inbeslaggenomen voorwerp kan doen gelden:
  – de eigenaar,
  – de bezitter te goeder trouw,
  – de zakelijk gerechtigde of
  – iemand die uit anderen hoofde enige aanspraak op beschikkingsmacht over het voorwerp kan doen gelden zoals degene die het voorwerp in bruikleen heeft gekregen.

Ook belanghebbende bij lease-overeenkomst

Ook bij een lease-overeenkomst kan de persoon die de auto leaset worden aangemerkt als belanghebbende, zoals volgt uit HR 18 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA3305:
“Voor zover de Rechtbank heeft geoordeeld dat de klaagster niet als belanghebbende in de zin van art. 552a, eerste lid, Sv kan worden aangemerkt omdat zij geen zakelijk recht op de auto en het kentekenbewijs kan doen gelden, geeft dat oordeel blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Ook degene die een persoonlijk recht heeft op teruggave van het inbeslaggenomen goed kan worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van genoemd artikel.
In aanmerking genomen dat de Rechtbank blijkens haar beschikking heeft vastgesteld dat de klaagster de auto waarbij het kentekenbewijs behoort, in huurkoop heeft gekocht van autobedrijf [A] B.V. en die koopovereenkomst heeft gefinancierd door middel van een leaseovereenkomst met [B] B.V., is het oordeel van de Rechtbank dat de klaagster niet als belanghebbende van het inbeslaggenomen, bij die auto behorende, kentekenbewijs kan worden aangemerkt, zonder nadere motivering niet begrijpelijk.”

Geen belanghebbende

In de jurisprudentie zien we ook zaken waarbij is bepaald dat een persoon geen belanghebbende is:

 • Een tussenpersoon bij de handel in vis is geen belanghebbende ter zake van een partij inbeslaggenomen vis (HR 11 juni 1991, 2571E, LJN ZC8814),
 • Iemand die geld heeft uitgeleend ten aanzien van het beslag op dat bedrag onder degene aan wie het geld is uitgeleend evenmin.(HR 3 juni 2003, 02342/01, LJN AF4253)

Klager minderjarig

Artikel 487, lid 2, van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat het doen van beklag als bedoeld in artikel 552avan het Wetboek van Strafvordering voor een minderjarige beneden de leeftijd van twaalf jaren door zijn wettelijke vertegenwoordiger in burgerlijke zaken geschiedt. Ook wanneer het klaagschrift door de minderjarige zelf zou zijn ingediend, kan deze (onder omstandigheden) ontvankelijk worden verklaard in zijn klacht (Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 29 maart 2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:2758).

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden