Bevel tot uitlevering voorwerpen ter inbeslagneming (art. 96a Sv.)

Artikel 96a Sv. biedt een wettelijke basis voor politieagenten om een persoon, die vermoed wordt houder te zijn van een voorwerp, te bevelen om dat voorwerp uit te leveren

Art. 96a Sv. bevel tot uitlevering van voorwerpen ter inbeslagneming

In het kort houdt artikel 96a Sv. het volgende in:

Doel Een ander te bevelen om een voorwerp uit te leveren ter inbeslagneming
Wanneer misdrijven die genoemd zijn in artikel 67 lid 1 Sv.
Wie Opsporingsambtenaren (o.a. politieagenten)
Inhoud Een bevel aan een persoon, niet zijnde een verdachte, om een voorwerp uit te leveren
Bijzonderheden Verschoningsgerechtigden (art. 217, 218, 219 Sv. hoeven niet mee te werken)

De bevoegdheid tot inbeslagname na uitlevering berust op de artikelen 95 en 96 Sv.

Niet meewerken aan bevel uitlevering

Indien een persoon die vermoed wordt houder te zijn niet meewerkt aan een bevel tot uitlevering van voorwerpen ter inbeslagneming kan die persoon worden vervolgd terzake artikel 184 of 193 Sr. (Kamerstukken II, 23251, nr. 3 Wet herziening Gvo). Het moet dan wel gaan om een echte weigering. Indien de persoon niet weet waar het voorwerp zich bevindt, kan hij dit uiteraard ook niet uitleveren.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden