Bewijs van inbeslagname door politie

De politie is verplicht om een bewijs van de inbeslagname te verstrekken. Als beslagene moet u bewijs krijgen van ieder in beslag genomen voorwerp.

Kennisgeving van Inbeslagname en bewijs van ontvangst

De politie relateert de inbeslagneming in de vorm van een proces-verbaal in het zaaksdossier. Tevens maakt de opsporingsambtenaar een kennisgeving van inbeslagneming (KvI) op van de inbeslagneming (artikel 94, derde lid, Sv ) ten behoeve van het OM, ook als de inbeslagneming heeft plaatsgevonden op aanwijzing en onder verantwoordelijkheid van of door de officier van justitie of de rechter-commissaris. De KvI is geen proces-verbaal. \

Aan de beslagene geeft de opsporingsinstantie een bewijs van ontvangst.

Zo spoedig

De KvI en het bewijs van ontvangst worden steeds zo spoedig mogelijk opgemaakt. De opsporingsambtenaar vraagt de beslagene of deze (schriftelijk) afstand wil doen van zijn aanspraak op teruggave, tenzij duidelijk is dat het voorwerp kan worden teruggegeven aan de beslagene. De KvI beschrijft het inbeslaggenomen voorwerp en bevat alle relevante informatie voor de te nemen beslagbeslissing. Meerdere voorwerpen kunnen op één KvI worden vermeld wanneer sprake is van gelijksoortige voorwerpen en gelijksoortige afhandeling van het beslag. In ieder geval dient per beslagene een aparte KvI te worden opgemaakt. De KvI dient de volgende informatie te bevatten over elk voorwerp (al dan niet als onderdeel van een partij) dat op de KvI is vermeld:

 • datum inbeslagneming
 • duidelijke omschrijving van en uniek nummer voor elk voorwerp, waarmee het voorwerp kan worden geïdentificeerd ten opzichte van de andere in dezelfde strafzaak in beslag genomen voorwerpen, met een vermelding van aantallen en/of gewicht
 • het bedrag in euro’s als het gaat om inbeslaggenomen geld
 • de grond(en) voor de inbeslagneming en een categorisering (zie II.3 hierna)
 • beknopte weergave van de aanleiding voor de inbeslagneming
 • naam (en overige persoonsgegevens) beslagene
 • naam eigenaar of derderechthebbende(n)
 • per voorwerp of daarvan afstand is gedaan door de beslagene
 • per voorwerp of daarvan afstand is gedaan door de rechthebbende
 • per voorwerp of de beslagene heeft verklaard dat het voorwerp hem toebehoort

Deze vereisten gelden ook als het inbeslaggenomen voorwerp zelf verschillende voorwerpen bevat. In dat geval kan niet worden volstaan met vermelding van het voorwerp (bijv. een reiskoffer of een portemonnee) maar wordt ook vermeld waaruit de inhoud van het voorwerp bestaat (afzonderlijke items in die koffer of portemonnee). De gegevens op de KvI moeten in de loop van de procedure worden aangevuld of gewijzigd, wanneer:

 • de personalia van de rechthebbende bekend worden,
 • alsnog afstand is gedaan,
 • een als partij aangemerkte verzameling voorwerpen in meerdere partijen wordt opgesplitst, of
 • de (hulp)officier van justitie een beslagbeslissing heeft genomen over een van de voorwerpen op de KvI.

Hierbij moet duidelijk blijken dat de gegevens zijn aangevuld of gewijzigd, wanneer dat is gebeurd en door wie.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden