Kort geding tegen verkoop via veiling domeinen roerende zaken

Indien de officier van justitie een machtiging tot verkoop (lees: vervreemding) heeft afgegeven, kan geprobeerd worden om de verkoop via een openbare veiling bij de Dienst Domeinen Roerende zaken tegen te houden via een kort geding.

Wie dagvaarden?

Teneinde de verkoop van het goed via een openbare veiling tegen te houden, dient in kort geding gedagvaard te worden:

  1. de publiekrechtelijke rechtspersoon de Staat der Nederlanden (Ministerie van Justitie), zetelende te Den Haag

Vordering

De vordering is dat de voorzieningenrechter wordt gevraagd om te bepalen dat de vervreemding van de auto met onmiddellijke ingang wordt opgeschort totdat onherroepelijk is beslist op het klaagschrift.

Ontvankelijkheid in kort geding

De beslissingsbevoegdheid over de rechtmatigheid van de op grond van de artikelen 94 en 94a Sv gelegde (conservatoire) beslagen op de goederen  is neergelegd in de procedure als bedoeld in artikel 552a Sv en is voorbehouden aan de (enkelvoudige) raadkamer. Deze procedure bij de raadkamer van de rechtbank is te beschouwen als een met voldoende waarborgen omklede strafrechtelijke rechtsgang, specifiek ontworpen voor de behandeling van verzoeken tot opheffing van strafrechtelijk gelegde beslagen. Dit brengt met zich dat voor de voorzieningenrechter in beginsel geen taak is weggelegd, tenzij sprake is van spoedeisende omstandigheden die een onmiddellijke voorziening vergen.

Dit is onder meer het geval indien de door de officier van justitie gelaste vervreemding van de auto zodanig spoedeisende omstandigheden oplevert dat de vervreemding dient te worden opgeschort totdat is beslist op het klaagschrift. Zolang de eiser in deze procedure niet  voor ogen heeft om de rechtmatigheid van de inbeslagneming te toetsen, maar om te voorkomen dat de auto wordt vervreemd door de Staat (Dienst Domeinen Roerende zaken) op een openbare veiling, is een eiser ontvankelijk in zijn vordering nu ingevolge vaste jurisprudentie van de Hoge Raad (HR 2 maart 1999, NJ 1999, 416) hij zich tegen een machtiging tot vervreemding van de officier van justitie niet kan verzetten door middel van het beklag van artikel 552a Sv en alsdan voor hetgeen hij wil bereiken geen andere mogelijkheden – in het bijzonder ook geen strafrechtelijke rechtsgang – ten dienste staan.

Grondslag vordering

Er bestaat geen titel om de auto in beslag te nemen en deze te vervreemden met een machtiging in de zin van artikel 117 Sv. Daarmee maakt gedaagde een inbreuk op het eigendomsrecht van eiseres en handelt gedaagde onrechtmatig jegens eiseres.

Beoordelingskader vordering

Voor dergelijke vorderingen tot opschorting van de vervreemding geldt een marginale toetsing:

Uitgangspunt is dat de Staat, meer in het bijzonder de officier van justitie, zelfstandig, zonder rechterlijke tussenkomst, beslist of de bewaring van een inbeslaggenomen voorwerp al dan niet moet worden voortgezet dan wel of dit moet worden vervreemd. Bij het al dan niet verlenen van een dergelijke machtiging komt de officier van justitie een ruime beleidsvrijheid toe. Dat betekent dat slechts sprake kan zijn van onrechtmatig handelen indien moet worden geoordeeld dat de officier na afweging van alle betrokken belangen, waaronder die van de vermoedelijke eigenaar van het voorwerp, in redelijkheid niet tot het verlenen van de machtiging heeft kunnen komen.

Onderbouwing vordering

Als eiser kunt u onder meer aanvoeren dat u door de vervreemding ernstig in uw belangen wordt geschaad en dat u daarom een groot belang heeft bij teruggave van de goederen, in plaats van de uitbetaling van de verkoopopbrengst op grond van artikel 119 lid 2 Sv. nu vervreemding door middel van een veiling  hoe dan ook minder zal opbrengen dan wanneer u de goederen zelf verkoopt aan een eindgebruiker.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van soortgelijke procedures zijn:

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden