Officier dient relevante stukken aan raadkamer te overleggen

Artikel 23 lid 5 Sv. schrijft in de eerste volzin voor dat het Openbaar Ministerie de op de zaak betrekking hebbende stukken aan de raadkamer overlegt. Daarmee wordt primair de rechterlijke oordeelsvorming gediend. Zonder de relevante stukken is de beklagrechter niet goed in staat zich een oordeel te vormen over de rechtmatigheid van het (voortduren van het) beslag. De beklagrechter die van oordeel is dat hij vanwege het ontbreken van stukken onvoldoende in staat is om zich een oordeel te vormen, dient zich dan ook aanvullend te laten informeren.

De rechter mag dus niet zonder meer op een enkele mededeling van de officier dat klager wordt verdacht van witwassen het klaagschrift ongegrond verklaren (HR 2 februari 201, ECLI:NL:HR:2016:172), terwijl anderszijds de rechter het ontbreken van relevante stukken als reden kan gebruiken om het beklag gegrond te verklaren (HR 23 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX6930 (NJ 2012/619).

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden