Schadevergoeding wegens waardevermindering goederen na beslag

Bij een beslag dat langere tijd voortduurt, zou het kunnen zijn de goederen in waarde zijn verminderd. Onder omstandigheden kan hiervoor een schadevergoeding worden gevraagd. De waardevermindering valt onder de vergoeding van vermogensschade.

Berekening waardevermindering

De waardevermindering wordt berekend de vaststelling van de dagwaarde van het goed op datum inbeslagneming minus het door de Staat reeds uitgekeerde bedrag op datum vervreemding.

Voorbeelden:

  • Rb Alkmaar, 3 oktober 2011, ECLI:NL:RBALK:2011:BT6483 (Als maatstaf is  de bedrijfseconomische waarde van het voertuig voor verzoekster gebruikt)

“De rechtbank zal als uitgangspunt nemen de waarde, die de bedrijfsauto bedrijfseconomisch had voor verzoekster. Bedrijfseconomisch wordt de boekwaarde van de auto op een bepaalde datum als de waarde binnen de onderneming gezien. Op de zitting heeft de raadsman gesteld dat de afschrijving over vijf jaren zou moeten plaatsvinden. De rechtbank zal het proces-verbaal van bevindingen volgen waarin  de afschrijving wordt gesteld op vier jaar en dat is een heel gebruikelijke termijn voor bedrijfsauto’s.Daarnaast zal de rechtbank rekening houden met een restwaarde van de bedrijfsauto na afschrijving. Naar algemene ervaringsregels zal deze worden gesteld op 10% van de aanschafwaarde, € 3.176,-. Er wordt dan ook afgeschreven over € 28.587,-.  De rechtbank zal zodoende de waardevermindering stellen op 25% voor het eerste jaar. De bedrijfsauto was op het moment van inbeslagname 3,6 maanden oud. De waarde van de bedrijfsauto was op dat moment afgenomen met 3,6 : 12 x 25% x € 28.587,- = € 2.144,02. De bedrijfsauto was dus nog € 29.618,98 waard voor verzoekster.”

Wettelijke rente

Ook de wettelijke rente dient vergoed te worden over:

  1. de periode dat het goed door in beslag is genomen
  2. over het verschil in aangeboden compensatie tot en met de dag der algehele vergoeding

Het gaat hier om de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW.

BTW geen schade

Wanneer de verzoeker een ondernemer is en derhalve zelf btw-plichtig is, kan de btw niet als schadevergoeding worden gevorderd, omdat de btw terug kan worden gevraagd van de fiscus.

Waardevermindering door schade tijdens beslag

De Staat kan ook onrechtmatig hebben gehandeld door niet de juiste zorg voor de in beslag genomen goederen in acht te nemen. Wanneer een goed in goede staat verkeerde toen hij in beslag werd genomen en in zeer slechte staat toen hij door of namens de beslagene werd opgehaald, kan de eigenaar schadevergoeding vorderen vanwege de tijdens het beslag ontstane schade.

Ingevolge art. 7 van bet Besluit inbeslaggenomen voorwerpen dienen de bewaarder en de ambtenaren die inbeslaggenomen voorwerpen onder zich hebben, de nodige maatregelen tegen beschadiging en waardevermindering te nemen. Dit betekent niet, dat degene onder wie een zaak rechtmatig in beslag is genomen er zonder meer aanspraak op kan maken dat hij die zaak in dezelfde toestand terugkrijgt als waarin hij in beslag werd genomen. Voor zover sprake is van waardedaling die het gevolg is van louter tijdsverloop, of waardedaling die optreedt terwijl de redelijkerwijs van de bewaarder te vergen zorg in acht is genomen, kan deze – op een enkele uitzondering dargelaten – niet op de Staat worden verhaald (zie ook ECLI:NL:RBSGR:2007:BB9592).

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden