Computer, laptop en andere gegevensdragers in beslag genomen

Uw computer of laptop kan door de politie in beslag genomen worden. De voornaamste grondslag voor een inbeslagname van de computer is artikel 94 Sv. (klassiek beslag). De politie wil de computer dan vaak hebben voor nader onderzoek.

Computer in beslag genomen
De computer wordt door de politie meestal in beslag genomen om onderzoek te doen. Op basis hiervan wil de politie bewijs proberen te verzamelen in de strafzaak, bijv bij:

  • bezit kinderporno; (onderzoek naar kinderpornografische afbeeldingen op computer)
  • grooming en ontucht via webcam (onderzoek naar chatsessies met minderjarigen)
  • moord (onderzoek naar zoekopdrachten in google)
  • oplichting (onderzoek naar activiteiten Marktplaats.nl)

Rechtmatig in beslag genomen?
Allereerst dient beoordeeld te worden of de computer rechtmatig in beslag is genomen. Een computer kan niet zo maar in beslag genomen worden. Hiervoor moet een specifieke wettelijke grondslag zijn, waarbij de daarvoor geldende wettelijke voorschriften strikt moeten zijn nageleefd. Om dit na te gaan, kan het stappenplan bij inbeslagneming worden gebruikt.

Reden inbeslagname – waarheidsvinding / onderzoek
– verbeurdverklaring (bij diefstal)
Wettelijke grondslag – art. 96 Sv. onderzoek op plaatsen; zoekend rondkijken in woning)
– art. 96b Sv (doorzoeken auto)
– art. 97 en 110 Sv. (doorzoeken woning, bijv. wanneer laptop in kast is opgeborgen)
Wanneer – verdenking misdrijf art. 67 lid 1 Sv. (feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten)
Wie is bevoegd – opsporingsambtenaren (zoekend rondkijken in woning)
– R-C bij doorzoeken woning
Machtiging vereist Ja, bij betreden woning zonder toestemming
Bijzonderheden **

Klaagschrift teruggave computer
Wanneer u de computer zo snel mogelijk terug wilt krijgen, adviseren wij u om direct een klaagschrift in te dienen tegen de inbeslagname van de computer en het uitblijven van een last tot teruggave. Een gespecialiseerde advocaat kan het klaagschrift voor u opstellen en bij de rechtbank indienen. Het klaagschrift zet vaak zodanige druk op politie en justitie dat zij uit zichzelf snel de computer terug zullen geven en als dat niet direct gebeurt, zal een rechter bepalen dat dit dient te gebeuren.

Alleen wanneer er geen strafbare feiten zijn gepleegd met de computer en er ook geen strafbaar materiaal (bijv. kinderporno) op de computer wordt aangetroffen, terwijl de computer volledig is onderzocht, is er een goede grond om teruggave van de computer te eisen.

Inbeslagname computer in strijd met art. 8 EVRM?
Voor de waarheidsvinding mag onderzoek worden gedaan aan inbeslaggenomen voorwerpen teneinde gegevens voor het strafrechtelijk onderzoek ter beschikking te krijgen. In computers opgeslagen gegevens zijn daarvan niet uitgezonderd (HR 29 maart 1994, ECLI:NL:HR:1994:AD2076). Artikel 94 Sv vormt een voldoende duidelijke en voorzienbare wettelijke grondslag voor de inbeslagname en het daaropvolgende onderzoek van een computer. Dat onder de gegevens zich ook mogelijk privacygevoelige gegevens bevinden is inherent aan de wijze van inbeslagneming, maar dit maakt niet meteen dat sprake is van een inbreuk op artikel 8 EVRM.

  • Rb Amsterdam, 19 maart 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:2183
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden