Klaagschrift 552a Sv. na inbeslaggenomen goederen

Wanneer goederen in beslag zijn genomen, kunt u deze goederen via de rechter terugvorderen door een klaagschrift ex artikel 552a Sv. in te dienen bij de rechtbank. Via het klaagschrift kan de teruggave van de in beslag genomen goederen bij de rechter worden afgedwongen.

Klaagschrift 552a Sv.

De mogelijkheid voor het indienen van een klaagschrift is geregeld in artikel 552a lid 1 Sv.:

“De belanghebbenden kunnen zich schriftelijk beklagen over inbeslagneming, over het gebruik van in beslag genomen voorwerpen, over het uitblijven van een last tot teruggave”

Inhoud klaagschrift

Het klaagschrift dient de redenen te bevatten waarom het de in beslag genomen goederen aan de klager teruggegeven moeten worden. Welke gronden hiervoor worden aangevoerd is afhankelijk van de beoordelingsmaatstaf die moet worden gehanteerd. Dit is weer afhankelijk van de volgende factoren:

1. De vraag was voor soort beslag er is gelegd?
Het kan gaan om een klassiek beslag (art. 94 Sv.) met het oog op de waarheidsvinding, om wederrechtelijk verkregen voordeel aan te tonen, of in verband met een mogelijke verbeurdverklaring van de goederen of onttrekking aan het verkeer.
Daarnaast kan het gaan om conservatoir beslag (art. 94a Sv.) om verhaalsobjecten veilig te stellen zodat later, wanneer er door de rechter een ontnemingsmaatregel wordt opgelegd, direct hierop verhaald kan worden.

2. Wie is rechthebbende van de goederen
Is de beslagene zelf de rechthebbende van de goederen of is er een ander die redelijkerwijze als rechthebbende is aan te merken. In dat laatste geval kan die ander, als derde, zelfstandig een klaagschrift indienen om aan de rechter teruggave van de in beslag genomen voorwerpen te verkrijgen. Voor een derde gelden minder strenge criteria, zodat een verzoek tot teruggave eerder zal worden toegewezen, mits aannemelijk is dat die persoon ook daadwerkelijk als rechthebbende van de goederen kan worden beschouwd.

3. Wat is de fase van de procedure
Indien de strafzaak al is geeindigd en de rechter dus onherroepelijk uitspraak heeft gedaan, dan kan de rechter geen verbeurdverklaring meer opleggen. Alleen zou een rechter naar aanleiding van een afzonderlijke vordering daartoe als bedoeld in art. 36b, eerste lid onder 4°, Sr in verbinding met art. 552f Sv. nog de goederen kunnen onttrekken aan het verkeer (Vgl. HR 14 maart 2006, LJN AV0335). Dit is dan nog de enige maatstaf die heeft te gelden.

Klaagschrift door advocaat

De klaagschriftprocedure kan behoorlijk ingewikkeld zijn voor een leek. Met name omdat de verweren die aangevoerd moeten worden steeds verschillen van de aard en de ernst van de verdenking, en de hiervoor genoemde factoren, is ons advies om het klaagschrift voor de teruggave van de in beslag genomen goederen door een gespecialiseerde advocaat te laten opstellen. Dit vergroot de kans op teruggave aanzienlijk.

De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben jarenlange ervaring met dit soort klaagschriftprocedures en weten precies welke verweren gevoerd moeten worden om de in beslag genomen goederen snel weer terug te krijgen.

Meld uw zaak direct aan via het aanmeldingsformulier op de website, zodat wij u direct in contact kunnen brengen met een gespecialiseerde advocaat.

Aanmeldingsformulier nieuwe zaak

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden