Schadevergoeding na beslag

Indien er door de politie beslag is gelegd op uw goederen kunt u onder omstandigheden schadevergoeding krijgen. Wij zullen een overzicht geven van de verschillende mogelijkheden voor schadevergoeding.

Schadevergoeding voor kosten van rechtsbijstand

Indien het klaagschrift ex artikel 552a Sv. later door de rechtbank gegrond wordt verklaard, hebt u als klager ook recht op schadevergoeding. Dit volgt o.a. uit een uitspraak van de Hoge Raad (LJN: BG2191, 3 februari 2009)
“De art. 591, tweede en vijfde lid, in verbinding met art. 591a, tweede en vierde lid, Sv voorzien in de mogelijkheid van vergoeding van de kosten van een raadsman voor het indienen van een klaagschrift als  bedoeld in art. 552a Sv. Een verzoek tot toekenning van een dergelijke  vergoeding kan, gelet op het van overeenkomstige toepassing verklaarde  tweede lid van art. 591 Sv, worden ingediend “binnen drie maanden na het eindigen van de zaak”. Onder het eindigen van de zaak dient in dit  verband te worden verstaan het onherroepelijk worden van de beslissing  op het op de voet van art. 552a Sv ingediende klaagschrift.”

Waardevermindering goederen

Bij een beslag dat langere tijd voortduurt, zou het kunnen zijn de goederen in waarde zijn verminderd. Onder omstandigheden kan hiervoor een schadevergoeding worden gevraagd. De waardevermindering valt onder de vergoeding van vermogensschade. De waardevermindering wordt berekend de vaststelling van de dagwaarde van het goed op datum inbeslagneming minus het door de Staat reeds uitgekeerde bedrag op datum vervreemding.

Schadevergoeding na verkoop of vernietiging

Indien het in beslag genomen goed niet meer teruggegeven kan worden omdat dit goed al is verkocht of vernietigd, moet de bewaarder (meestal de Dienst Domeinen Roerende Zaken) op grond van artikel 119 lid 2 Sv. de prijs vergoeden, die het goed bij verkoop heeft opgebracht of redelijkerwijze zou hebben opgebracht. In de praktijk zien we dat de aangeboden schadevergoeding structureel te laag is waardoor de beslagene vrijwel nooit een redelijke vergoeding krijgt voor het verkochte of vernietigde goed.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden