Onrechtmatig betreden woning bij ontruiming leidt tot niet-ontvankelijkheid OM

Geplaatst op: 06 juni 2016

Het Hof verklaart het openbaar ministerie ter zake van het ten laste ( het kraken van een pand) gelegde niet-ontvankelijk in de vervolging van de verdachte. De politie was op een inbraakmelding afgekomen van een makelaar, wat later gewoon een gekraakte woning betrof. De politie heeft de woning ontruimd en de krakers aangehouden. Daartoe was de politie echter niet gerechtigd. Hoewel deze uitspraak niet zozeer te maken heeft met strafrechtelijk gelegd beslag, is deze zeker wel van belang nu het OM door het gerechtshof niet-ontvankelijk is verklaard in de vervolging wegens een schending van het huisrecht (Gerechtshof Den Haag, 24 september 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:3625).

Lees meer >


Doorzetten doorzoeking na aantreffen wapen is onrechtmatig, maar geen consequentie

Geplaatst op: 22 mei 2016

In de uitspraak van de Hoge Raad van 22 december 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9895 ging het om een doorzoeking van de woning op grond van de Wet Wapens en Munitie. De politie was op zoek naar een luchtbuks waarover CIE-informatie was binnengekomen. Nadat ze die luchtbuks hadden aangetroffen, is de doorzoeking echter voortgezet en zijn nog andere verboden voorwerpen aangetroffen. Het hof heeft dit aangemerkt als onrechtmatige doorzoeking en om die reden de tijdens de verdere doorzoeking verkregen voorwerpen uitgesloten van het bewijs, met een vrijspraak tot gevolg. De Hoge Raad casseert echter met als overwegingen dat niet blijkt dat het Hof bij zijn oordeel dat het geconstateerde verzuim tot bewijsuitsluiting dient te leiden, rekening heeft gehouden met de in art. 359a, tweede lid, Sv genoemde factoren – het belang dat het geschonden voorschrift dient, de ernst van het verzuim en het nadeel dat door het verzuim is veroorzaakt – een en ander zoals is omschreven in het arrest van de Hoge Raad van 30 maart 2004 (LJN AM2533, NJ 2004, 376).

Lees meer >


Geen rechtsgeldige toestemming; doel binnentreden niet gemeld

Geplaatst op: 16 mei 2016

In HR 21 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:144 was er door de bewoner toestemming verleend voor het binnentreden van de woning, maar de verbalisanten hadden zich niet eerst gelegitimeerd en ook hadden zij het doel van hun komst niet gemeld. Volgens de Hoge Raad levert dit een onherstelbaar vormverzuim op als bedoeld in artikel 359a Sv. In deze zaak had de advocaat echter hier niet een uitdrukkelijk onderbouwd verweer gevoerd, waardoor de strafrechtelijke consequentie hierop in het midden kon blijven. In ieder geval levert het een vormverzuim op.

Lees meer >


Openen strijkzak en zich daarin bevindende vuilniszak is doorzoeken

Geplaatst op: 15 mei 2016

In de uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 14 maart 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ5752 gaat het om een onherstelbaar vormverzuim als bedoeld in artikel 359a Sv. omdat de verbalisanten een strijkzak en een vuilniszak hadden geopend, terwijl ze daartoe niet bevoegd waren. Weliswaar vond de doorzoeking plaats op grond van artikel 49 WWM, maar de verbalisant opende de strijkzak en de vuilniszak niet omdat een vermoeden bestond dat er een wapen in zou liggen, maar op grond van een verdenking in het kader van de Opiumwet. Dit was echter niet toegestaan, nu de Opiumwet enkel een bevoegdheid biedt tot zoekend rondkijken.

Lees meer >


Doorzoeking woning door hulp-officier van justitie ipv r-c

Geplaatst op: 13 mei 2016

Artikel 97 Sv. schrijft voor dat de officier van justitie of de hulp-officier van justitie alleen bij dringende noodzakelijkheid een woning mag doorzoeken. In beginsel is het zo dat de komst van de rechter-commissaris moet worden afgewacht. Indien dat niet is gebeurd, levert dat een onherstelbaar vormverzuim als bedoeld in artikel 359a Sv. op. Dit hoeft evenwel niet te leiden tot bewijsuitsluiting, zoals volgt uit HR 19 mei 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH1476.

Lees meer >


Praktische gang van zaken na inbeslagname goederen

Geplaatst op: 16 april 2016

Wanneer er goederen op basis van een strafrechtelijk onderzoek in beslag worden genomen is het Openbaar Ministerie verantwoordelijk voor de beslissing die wordt genomen omtrent het beslag. Binnen het Openbaar Ministerie bestaat een aparte afdeling Beslag. Medewerkers van deze afdeling werken samen met politiemedewerkers in zogenaamde “beslaghuizen”. Deze beslaghuizen zijn een samenwerkingsverband tussen het Openbaar Ministerie, de politie en Domeinen Roerende Zaken.

Lees meer >


Verweren bij onvoldoende stukken dossier klaagschrift

Geplaatst op: 13 april 2016

Het onderzoek in raadkamer naar aanleiding van een klaagschrift als bedoeld in artikel 552a Sv draagt een summier karakter. Voor de beoordeling van het klaagschrift kan enkel worden uitgegaan van de zich in het dossier bevindende stukken. De officier van justitie heeft een proces-verbaal aanvraag machtiging leggen conservatoir beslag, een vordering machtiging conservatoir beslag met de verleende machtiging van de rechter-commissaris en een proces-verbaal van ambtshandeling inbeslagneming en teruggave verdachte [klager] , overgelegd.

Het thans voorliggende dossier is ten enenmale onvoldoende om de aard en omvang van de tegen klager gerezen verdenking behoorlijk te kunnen beoordelen. De rechtbank kan gelet daarop en op het onderzoek in raadkamer evenmin voldoende toetsen of aan de hiervoor vermelde criteria voor voortduring van het beslag is voldaan. Mede gelet op de data van beslaglegging en de belangen van klager bij teruggave ziet de rechtbank geen aanleiding om de officier van justitie de gelegenheid te geven om het dossier aan te vullen.

Lees meer >


Officier heeft auto aan verkeerde ‘rechthebbende’ teruggegeven

Geplaatst op: 09 april 2016

Op grond van artikel 116 lid 3 Sv. heeft de officier een in beslag genomen auto teruggegeven aan bedrijf 1, terwijl – naar achteraf blijkt – dat bedrijf geen eigenaar is. De officier stelde zich op het standpunt dat er geen beslag meer ligt op de auto en dat de klagers daardoor niet-ontvankelijk zouden zijn, maar de rechtbank verklaart het klaagschrift toch gegrond en gelast de teruggave van de auto aan klagers (Rb Overijssel, 4 maart 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:1111).

Lees meer >


Klaagschrift beslag gegrond verklaard wegens gebrek aan voortvarendheid behandeling hoofdzaak door OM

Geplaatst op: 28 maart 2016

Klaagschrift beslag gegrond verklaard wegens gebrek aan voortvarendheid behandeling hoofdzaak door OM. Na een jaar was de zaak nog steeds niet ingeschreven op het parket (Rb Overijssel, 26 juni 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:1239).

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden