Machtiging tot binnentreden woning – huiszoekingsbevel

Voor het binnentreden van een woning gelden bijzondere regels die zijn neergelegd in de Algemene wet op het binnentreden (Awbi). De belangrijkste regels voor het binnentreden zetten we voor u op een rijtje.

Schriftelijke machtiging

Voor het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is steeds een schriftelijke machtiging vereist. In de praktijk is het meestal de hulpofficier van justitie die de machtiging afgeeft, maar ook een officier van justitie of een advocaat-generaal kan een machtiging afgeven.

De machtiging moet bevatten (artikel 6 Awbi):

  • Maximaal 4 specifiek met adres aangeduide woningen waar binnengetreden mag worden
  • de naam en de hoedanigheid van degene die de machtiging heeft gegeven;
  • de naam of het nummer en de hoedanigheid van degene aan wie de machtiging is gegeven;
  • de wettelijke bepalingen waarop het binnentreden berust en het doel waartoe wordt binnengetreden;
  •  de dagtekening.

De machtiging blijft hoogstens drie dagen na de dag dat die is afgegeven geldig. De schriftelijke machtiging moet worden getoond aan de bewoner alvorens kan worden binnengetreden.

In twee gevallen is geen machtiging vereist:

  • indien ter voorkoming of bestrijding van ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen of goederen terstond in de woning moet worden binnengetreden,
  •  of bij wet aan rechters, rechterlijke colleges, leden van het openbaar ministerie, burgemeesters, gerechtsdeurwaarders en belastingdeurwaarders de bevoegdheid is toegekend tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner (bijv. doorzoeking door r-c)

Niet toegestaan tussen 0.00u en 6.00u

Het is de politie in beginsel niet toegestaan om een woning te betreden in de nachtelijke uren van 0.00u tot 6.00u (artikel 7 lid 1 Awbi). De enige uitzondering hierop is wanneer dit dringend noodzakelijk is, en ook specifiek in de machtiging is opgenomen dat ook op die tijden de woning kan worden betreden.

Bij afwezigheid van de bewoner

Wanneer niemand in de woning aanwezig is, kan de politie de woning alleen betreden bij dringende noodzakelijkheid, en wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan in de machtiging (art. 7 lid 2 Awbi). Regelmatig zien we zaken waarbij er niet voldaan is aan de eis van dringende noodzakelijkheid.

> Eis van dringende noodzakelijkheid
> Dringende noodzakelijkheid bij betreden woning in verband met hennepkwekerij

Verplichting tot legitimeren + mededelen doel binnentreden

Voorafgaand aan het binnentreden dient de opsporingsambtenaar zich te legitimeren (art. 1 lid 1 Awbi). Indien meerdere opsporingsambtenaren de woning betreden, hoeft alleen de leider zich te legitimeren. Legimitatie dient te geschieden middels een legitimatiebewijs met een foto van de houder en met vermelding van diens naam en hoedanigheid (art. 1 lid 3 Awbi).

Er gelden echter enkele uitzonderingen voor de gevallen waarbij het de redelijke verwachting is het zich eerst legitimeren ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van personen of goederen, feitelijk onmogelijk is dan wel naar redelijke verwachting de strafvordering schaadt ten aanzien van misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten (art. 1 lid 2 Awbi).

Op grond van lid 4 dient de verbalisant ook het doel van het binnen te treden te melden.

Alleen onder die voorwaarden kan er rechtsgeldig toestemming worden verleend tot het binnentreden. Wordt hier niet aan voldaan, dan leidt het tot een onherstelbaar vormverzuim als bedoeld in artikel 359a Sv.

> Meer informatie legitimatieplicht en meedelen doel binnentreden

Verslag van binnentreding

De politie dient in beginsel binnen 4 dagen een verslag van binnentreding aan de bewoner te verstrekken. Alleen wanneer het doel waartoe wordt binnengetreden daartoe noodzaakt, kan de uitreiking of de toezending aan de bewoner worden uitgesteld. Uitreiking of toezending geschiedt in dat geval, zodra het belang van dit doel dit toelaat.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden