Telefoon in beslag genomen

Uw telefoon kan door de politie in beslag genomen worden. De voornaamste grondslag voor een inbeslagname van de telefoon is artikel 94 Sv. (klassiek beslag). De politie wil de telefoon dan vaak hebben voor nader onderzoek.

Telefoon in beslag genomen

De telefoon wordt door de politie meestal in beslag genomen om onderzoek te doen. Op basis hiervan wil de politie bewijs proberen te verzamelen in de strafzaak, bijv.

  • whatsappgesprekken of smsjes
  • foto's en filmpjes
  • contacten (op zoek naar medeverdachten)

Voor getapte gesprekken of zendmastgegevens hoeft de telefoon niet in beslag genomen te worden.

Rechtmatig in beslag genomen?

Allereerst dient beoordeeld te worden of de mobiele telefoon rechtmatig in beslag is genomen. Een telefoon kan niet zo maar in beslag genomen worden. Hiervoor moet een specifieke wettelijke grondslag zijn, waarbij de daarvoor geldende wettelijke voorschriften strikt moeten zijn nageleefd. Om dit na te gaan, kan het stappenplan bij inbeslagneming worden gebruikt.

Reden inbeslagname - waarheidsvinding / onderzoek
- verbeurdverklaring (bij diefstal)
Wettelijke grondslag - art. 56 Sv. (onderzoek aan kleding)
- art. 96 Sv. onderzoek op plaatsen)
- art. 96b Sv (doorzoeken auto)
- art. 97 en 110 Sv. (doorzoeken woning)
Wanneer - heterdaad
- verdenking misdrijf art. 67 lid 1 Sv.
N.B. voor art. 56 Sv. zijn ernstige bezwaren vereist
Wie is bevoegd - opsporingsambtenaren (voor onderzoek aan kleding, doorzoeken en zoekend rondkijken in woning)
- R-C bij doorzoeken woning
Machtiging vereist Ja, bij betreden woning zonder toestemming
Bijzonderheden **

Klaagschrift teruggave telefoon

Wanneer u de mobiele telefoon zo snel mogelijk terug wilt krijgen, adviseren wij u om direct een klaagschrift in te dienen tegen de inbeslagname van de mobiele telefoon en het uitblijven van een last tot teruggave. Een gespecialiseerde advocaat kan het klaagschrift voor u opstellen en bij de rechtbank indienen. Het klaagschrift zet vaak zodanige druk op politie en justitie dat zij uit zichzelf snel de mobiele telefoon terug zullen geven en als dat niet direct gebeurt, zal een rechter bepalen dat dit dient te gebeuren.

Inbeslagname telefoon in strijd met art. 8 EVRM?

Er is thans een discussie of inbeslagname van een mobiele telefoon en onderzoek daaraan op grond van artikel 94 Sv. wel is toegestaan. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 22 april 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:2954 heeft geoordeeld van niet, om de volgende redenen;
"Het hof onderschrijft het standpunt van de verdediging in die zin dat verdachte ten aanzien van de inhoud van zijn smartphone een beroep op bescherming op artikel 8 EVRM (en artikel 10 Grondwet) toekomt. De inbeslagname, het onderzoek aan de smartphone en het lichten van gegevens van die smartphone door de politie op grond van artikel 94 Sv. vormen een inbreuk op de door artikel 8 EVRM verleende bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De bevoegdheid van de politie tot het maken van een inbreuk op dit recht moet voldoende kenbaar en voorzienbaar in de wet zijn omschreven. De technische ontwikkelingen anno 2015 brengen met zich dat er via een smartphone niet alleen toegang wordt verkregen tot verkeersgegevens, maar ook tot de inhoud van communicatie en privé-informatie van de gebruiker van de smartphone. En dat zonder enige vorm van voorafgaande beoordeling van de subsidiariteit en/of proportionaliteit van de bevoegdheid. Dat brengt het hof tot het oordeel dat sprake is van een zodanig ingrijpende bevoegdheid dat, mede gelet op artikel 1 Sv., de algemene bevoegdheidsomschrijving van artikel 94 Sv. heden ten dage niet meer kan worden aangemerkt als een wettelijk voorschrift dat als voldoende kenbaar en voorzienbaar kan worden aangemerkt bij de uitoefening van de verleende bevoegdheid. Het kan derhalve de toets van artikel 8 EVRM niet (meer) doorstaan. Met de verdediging is het hof daarom van oordeel dat het onderzoek door de politie aan de smartphone van de verdachte oplevert een schending van zijn recht op privacy."
Ook de rechtbank Noord-Holland, 4 juni 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:4660 oordeelt dat de inbeslagname van een mobiele telefoon op grond van artikel 94 Sv. niet is toegestaan.

Het gerechtshof Amsterdam, 13 november 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:5007 oordeelde weer dat het wel mag:
"Voor de waarheidsvinding mag onderzoek worden gedaan aan inbeslaggenomen voorwerpen teneinde gegevens voor het strafrechtelijk onderzoek ter beschikking te krijgen. In computers opgeslagen gegevens zijn daarvan niet uitgezonderd (HR 29 maart 1994, ECLI:NL:HR:1994:AD2076). Er is geen reden om ten aanzien van de gegevens opgeslagen in een smartphone anders te oordelen. De smartphone van de verdachte is dan ook – met het oog op de waarheidsvinding – rechtmatig in beslag genomen. Artikel 94 Sv vormt een voldoende duidelijke en voorzienbare wettelijke grondslag voor de inbeslagname en het daaropvolgende onderzoek in de smartphone van de verdachte."

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden